Starostwo Powiatowe w Tucholi jako organ prowadzący szkoły powiatowe wykonuje następujące zadania:

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 2. Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 3. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 5. Prowadzenie spraw związanych z procedura konkursową na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
 6. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 8. Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 9. Współpraca ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie zastrzeżonych ustawowo uprawnień związków do uzgadniania i opiniowania lub udziału w pracach komisji merytorycznych
 10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o odznaczenia resortowe i państwowe,
 11. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz ośrodków szkolno-wychowawczych,
 12. Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców,
 13. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 14. Przygotowywanie materiałów dla zarządu do oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
 15. Realizacja pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 16. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektów miękkich dotyczących realizacji zadań własnych wydziału.

 


Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel.(52) 5590700
fax (52) 5590701
© 2010 Starostwo Powiatowe w Tucholi